Home / Úradné oznamy / Vyhlásenie výberového konania na funkciu Hlavný kontrolór

Vyhlásenie výberového konania na funkciu Hlavný kontrolór

Obec Jalšové

Jalšové č. 148, 922 31  Jalšové

v y h l a s u j e 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie miesta hlavného kontrolóra pre obec Jalšové na obdobie rokov 2022 -2028

Všeobecné podmienky:

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je 27.04.2022.

Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok 0,2 % mesačného pracovného času.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom  funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona.

Hlavný kontrolór je volený Obecným zastupiteľstvom na 6 rokov.

Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

  1. Kvalifikačné predpoklady – ukončené úplné stredné vzdelanie
  2. Spôsobilosť na právne úkony
  3. Bezúhonnosť

Náležitosti písomnej  prihlášky:

Osobné údaje kandidáta – meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko

– Doklad o bezúhonnosti – odpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace

– Overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

– Profesijný životopis

– Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 

Voľba sa uskutoční dňa 26.04.2022 v priestoroch Obecného úradu Jalšové.

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného  kontrolóra – neotvárať“  zašlú na adresu: Obec Jalšové, Jalšové č. 148, 922 31  Jalšové najneskôr do 12.04.2022 , alebo osobne doručia najneskôr na Obecný úrad Jalšové č. 148, 922 31 Jalšové do 12.04.2022 do 12.00 hod. rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky na obecný úrad v Jalšovom.

 

Marian Paulovič

Starosta obce

 

 

Font Resize
Kontrast