Home / Úradné oznamy / Výber Dane s nehnuteľnosti ……. rok 2021

Výber Dane s nehnuteľnosti ……. rok 2021

Obec Jalšové vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Základné náležitosti a podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností v katastrálnom území Jalšové, predovšetkým sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, oslobodenie a zníženie dane vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Jalšové o o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje VZN 3/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (účinnosť 1.1.2020). Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností, je povinný si ju uplatniť v lehote na podanie daňového priznania.

Font Resize
Kontrast