Home / Povinné zverejňovanie / Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

NázovDátumTyp súboru
NázovDátumTyp súboru
4 Výzva Na Predkladanie Ponúk-Jalšové (003)30. októbra 2017Icon of 4  Výzva Na Predkladanie Ponúk-Jalšové (003)
Oznámenie O Výsledku Vyhodnotenia Ponúk8. marca 2019Icon of Oznámenie O Výsledku Vyhodnotenia Ponúk
Zmluva O Dielo Na Vypracovanie Projekt Dokumentácie18. marca 2019Icon of Zmluva O Dielo Na Vypracovanie Projekt Dokumentácie
Rozhodnutie O Schválení žiadosti NFP311070Z13710. februára 2020Icon of Rozhodnutie O Schválení žiadosti NFP311070Z137
Výzva Na Predloženie Cenovej Ponuky - Cesta Kantorová ..25. augusta 2021Icon of Výzva Na Predloženie Cenovej Ponuky - Cesta Kantorová ..

Obec Jalšové. je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V procese verejného obstarávania sa používa nasledovné označenie verejného obstarávateľa:img_3727_resize

Obec Jalšové

Jalšové 148

922 31 Jalšové

IČO: 00 312 592

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Zákazky sú nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

Koncesia je nadlimitná alebo pod limitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. Finančný limit nadlimitnej a pod limitnej koncesie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

Súťaž návrhov je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.

Základnými princípmi verejného obstarávania sú princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzanie, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Font Resize
Kontrast