Home / Občan / Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

OZNAM

 

Obec Jalšové v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Zb. zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Oznamuje

Máriovi Summerovi, bytom Jalšové

doručenie listovej zásielky zo dňa 18.07.2022 a uloženie zásielky na Obec Jalšové, Obecný úrad Jalšové.

Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom  úrade Jalšové v úradných hodinách v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia počas úradných hodín.

 

V Jalšovom  dňa 19.07.2022

 

Vyvesené: 19.07.2022

Zvesené: 02.08.2022

Font Resize
Kontrast