Home / Úradné oznamy / Návrh Rozpočtu obce Jalšové na roky 2023- 2025

Návrh Rozpočtu obce Jalšové na roky 2023- 2025

Obec Jalšové zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu je do 10.12.2022. Pripomienky je možné zasielať písomne, mailom, alebo uviesť do zápisnice na Obecnom úrade. V pripomienke je potrebné uviesť kto pripomienkuje, čoho sa pripomienka týka, odôvodnenie pripomienky a návrh riešenia.

Rozpočet príjmov 2023-2025

 

Rozpočet výdavkov 2023-2025

Font Resize
Kontrast