Home / Občan / Evidencia obyvateľov

Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Pri návšteve úradu je občan povinný predložiť:

Platný doklad totožnosti:

  • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ho nemá:
  • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve.

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej pobyt hlási:

  • list vlastníctva alebo
  • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo
  • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

– ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

– ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania,

– ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka,

– ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením pred zamestnancom ohlasovne,

– ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

 

Zamestnanec ohlasovne pobytu overí predložené doklady.  Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže občan vyplniť a podpísať prihlasovací lístok.

 

Občan môže ohlásiť trvalý pobyt :

– sám za seba

– za členov rodiny

– za dieťa do 18 rokov

– za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou

– za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená

 

Nový občiansky preukaz

O nový občiansky preukaz  je potrebné požiadať do 30 dní od zmeny trvalého bydliska, a to na okresnom riaditeľstve Policajného zboru.Lehota na vydanie dokladu je 30 dní a za jeho vydanie zaplatíte správny poplatok vo výške 4,5 eura. Ministerstvo vnútra SR poskytuje elektronickú službu, ktorej prostredníctvom si môžete overiť, v akom štádiu sa spracovanie vašej žiadosti nachádza. Ak v žiadosti uvediete svoju e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, bude vám zaslaná správa o tom, že občiansky preukaz je pripravený na prevzatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Font Resize
Kontrast