Home / Úradné oznamy / Obec Jalšové – výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ

Obec Jalšové – výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ

 

OBEC  JALŠOVÉ    PSČ  922 31

Obecný úrad   Jalšové  148 , IČO: 312592, DIČ: 2021279469

 OBEC JALŠOVÉ

v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona   č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky

Materskej školy,

Jalšové 137, 922 31 Jalšové

s predpokladaným nástupom od 1.júla 2021

 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z.

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných  zamestnancov,

 • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť školskej legislatívy.

Zoznam  požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • potvrdenie o  dĺžke pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa   MŠ podľa  16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vypracovaný písomný návrh  koncepcie rozvoja materskej školy,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

niektorých  zákonov.

Platové podmienky:

Platové náležitosti  sú určené podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadostí: do 01. júna 2021 – rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Obecného úradu v Jalšovom.

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ – Materská škola Jalšové ­-  NEOTVÁRAŤ“ osobne, alebo zašlite poštou na adresu:

Obecný úrad Jalšové
148
922 31 Jalšové

 Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Marián Paulovič

starosta obce

Dátum vyhlásenia výberového konania: 12.05.2021

Font Resize
Kontrast